Primeiro premio de poesía Maria Mariño”

A ASOCIACION TEENSES POLA IGUALDADE DE TEO (A CORUÑA)
Convoca o PRIMEIRO PREMIO DE POESÍA  “ MARÍA MARIÑO”


Dacordo coas seguintes BASES: 

1º.- Poderán participar tódalas persoas que o desexen, calquera que sexa a súa nacionalidade sempre que o seu traballo veña escrito en galego.

2º.- Os poemas que se presenten terán que ser orinxinais, inéditos e non presentados noutros concursos,  sendo libres o tema e maila forma.

3º.- O Premio María Mariño de Poesía estará dotado cun Primeiro Premio de 1.000 Euros e un  Segundo Premio de 500 Euros.

4º.- Cada concursante participará cun só poema, que non deberá exceder dos CEN VERSOS  e presentarase mecanografado a dobre espacio en formato DIN-A4, por unha soa cara e quintuplicado.

5º.- Os poemas deberanse presentar baixo lema, indicando “PARA O PRIMEIRO PREMIO DE “POESÍA MARIA MARIÑO”. En sobre aparte, pechado e lacrado que se acompañará ao traballo, deberá figurar o nome, apelidos, carnet de identidade, enderezo e teléfono da persoa autora do traballo, así coma un resumo dos seus datos biográficos que non deberá exceder das 15 liñas.

6º.- O Xurado cualificador estará integrado por cinco personalidades das letras e da cultura galega coa asistencia dunha persoa con voz e sen voto encargada de levantar a acta, propostas pola directiva da Asociación, sendo o seu fallo inapelable. A composición do Xurado así como o nome dos galardonados darase a coñecer a través dos medios de comunicación. Aos premiados comunicaráselles directamente. A entrega dos Premios terá lugar nun acto poético en día a sinalar dentro da Semana das Letras Galegas 2007.

7º.- O Premio María Mariño de Poesía convocarase en decembro de cada ano. O prazo improrrogable de presentación rematará ás 12 horas do 15 de marzo do 2007. Os poemas remitiranse a Asociación Teenses Pola Igualdade/ Escola de Vilanova, 1º andar. Recesende 15895 TEO (A Coruña).

8º.- Os traballos presentados non premiados  deberán ser retirados no prazo de dous meses dende a entrega do Premio e destruiranse unha vez transcorrido o mesmo.

9º.- Os poemas premiados quedarán en poder da Asociación Teenses Pola Igualdade, que se reserva o dereito de publicalos cando o estime conveniente.

10º.- A participación neste concurso implica a total aceptación das presentes Bases. Tódalas incidencias non previstas nas mesmas serán resoltas pola Directiva da Asociación ou polo Xurado cando este quede constituído.  

·   Cabe destacar que o Primeiro Premio de Poesía María Mariño está patrocinado pola Librería Follas Novas de Santiago de Compostela.

 
A ASOCIACIÓN DE ÁMBITO AUTONÓMICO TEENSES POLA IGUALDADE PROPÓN Á POETA NOIESA MARÍA MARIÑO CAROU PARA SER HOMENAXEADA NO DÍA DAS LETRAS GALEGAS DO ANO 2007 

FUNDAMENTOS E RAZÓNS NAS QUE BASEAMOS A NOSA PROPOSTA: 

1.Porque a principal tarefa da nosa Asociación atópase na busca permanente de ideas que contribúan a darlle aos seres humanos en xeral e as mulleres en particular, o lugar que merezan pola súa propia valía, sen restricción algunha nin por razón de sexo, crenza ou calquera outra consideración. 

2. Porque a experiencia dinos que nun mundo tan competitivo coma o que nos toca vivir, todo aquelo que non se noema non existe. É por elo que consideramos como merecerte de todo honor e distinción a María Mariño Carou.  

3.  Porque sabemos que a nosa contemporánea María Mariño Carou, nada en Noia e morta no Courel no ano 1967, está na posesión de méritos dabondo coma para pasar a formar parte do máis alto galardón literario da nosa terra como é adicarrle o Día das Letras Galegas 2007. 

4. Porque nos parece insuficiente o número de escritoras homenaxeadas no Día das Letras Galegas, xa que dos 43 galardonados tan só en dúas ocasións foron mulleres, Rosalía de Castro no 1963 e Francisca Herrera Garrido no 1987.  

5.Porque sendo conscientes da inxente laboura que cada ano lles agrada aos membros desa Academia obrigad@s a escoller ao autor merecerte de ser galardonad@, animémonos a cooperar nese esforzo, convencid@s como estamos de que na persoa de María Mariño Carou atópanse méritos máis que suficientes para que a súa candidatura sexa tida en conta polos ilustres membros da citada Entidade. 

6. Porque tamén o insigne escritor Ramón Otero Pedraio, atopou en María Mariño Carou méritos dabondo como para facer no ano 1963 un encendido prólogo ao seu poemario “Palabra no Tempo”.  

7. Porque no recoñecemento cara a súa personalidade como poeta galega, recollemos as palabras que sobe ela pronuncia Uxío Novoneira: “En María Mariño Carou confírmase o mito da profundidá da alma galega. Angustia, Espranza Memoria, Nostalgia e Arelanza: todo o mundo do esprito. Unha poesía de son esencial, muitas voces no xeito da canción popular e sempre no estilo de Galicia que é o estilo da fala donde o misterio nos chega” (sic). 

8. Porque ao dicir de Ramiro Fonte “María Mariño brilla con luz propia e o seu mundo lírico é un dos máis persoais entre os poetas galegos do seu tempo” (sic).  

9. Porque consideramos un acto de xustiza cara esta muller que escribiu na nosa lingua, e cuia obra póstuma, Verba que comenza, non puido ser coñecida ata o ano 1990, cando o Concello de Noia onde naceu, procedeu a sufragar a súa póstuma edición. 

10. FINALMENTE: Porque na figura desta muller están representadas todas aquelas persoas que, vindo de orixe humilde e case sen formación académica foron capaces, a base de vontade e esforzo persoal, de acadar niveis de formación só reservados aos seres extraordinarios.